නින්දෙන් කතා කිරීම

නින්දෙන් කතා කිරීම, නින්ද හා සම්බන්ධව ඇතිවන ගැටලුවකි එසේම නින්දෙන් සිනාසීමද නින්දෙන් හැඩීමද මෙයට අයත් වේ. මෙහිදී සිදුවන්නේ නින්ද අතර තුර කතා කිරිමයි. නැතහොත් තවත් කෙනෙකු ලග සිටින සේ හගවමින් කතා කිරීමයි

 

සංවාදයක් ගොඩ නැගීමයි දවල් කාලයේ සිදු වූ සිදුවීමක් හෝ තමාට තමාම තනියම කතා කරගැනීමක් කරයි එසේම සද්ද පිට නොවනසේ කතා කිරීමද මෙහිදී සිදුවේ. එසේම නින්දෙන් සිනාසීමද නින්දෙන් හැඩීමද මෙයට අයත් වේ.මෙම තත්වය පිරිමි පක්ෂය හා දරුවන් අතර බහුලව දැකිය හැක. මේ සදහා හේතු ලෙස විෂාදය ක්ලමතය නිසා ඇති විය හැක හරි හැටි නින්ද නොමැති කම දවල් කාලයේ අසාමාන් ලෙස නිදා ගැනීම උණ ගතිය වැඩි වීම් හෝ මත් ද්රව් ගැනීම නිසා ඇති විය හැක.

 

 නින්දෙන් කතා කිරීමේ ලක්ෂණ 

මෙය නිදා ගැනීම ආරම්භයේදී හෝ ගැබුරු නින්දේදී හෝ ඕනෑම අවස්ථාවකදී ඇති විය හැක ශබ්ධ නගමින් අයුරින් තනිව කතා කිරීම හෝ අඩමින් දුක් වෙමින් කතා කි රීම සිදු වේ .

 

  • සාමන් මට්ටම මෙය සාමාන්සතියකට සැරයක් ඇති වේ
  • මධ්යමමට්ටම සතියකට දෙතුන් වතාවක් ඇති වේ
  • උග් මට්ටමඅසල නිදා ගන්නාට කරදරයක් ඇති වෙන සේ කතා කිරීම

 

මේ අවස්ථාවේ ප්රතිකාර සදහා යොමු වීම අවශ් නොවන අතර උග්රඅවස්ථාවේදී මනෝ වෛද්යවරයෙකු හමු විය යුතුය. මෙහිදී නින්ද ක්රමවත් ලෙස ඇති කිරීම ශරීරයට හුරු කල යුතුය ශරීරයට බර ආහාර නොගැනීම මත ද්රව් නොගැනීම ආතතිය කිරීම අඩිය මගින් මෙය වැලක්වා ගැනීම කල හැක එසේම මනස සන්සුන් කර ගැනීම සදහා ආගමික වතාවත් කිරීමද කල යුතුය

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *