කොරෝනා ආසාධිත දරුවන්හට වැළඳෙන සයිලන්ට් හයිපොක්සියා (Silent Hypoxia)

දරුවන්ට කොවිඩ් -19 ආසාදනය වීමත් සමඟම  තවත් බරපතළ රෝගී තත්ත්වයක් හට ගන්නා බව අපට  මේ දිනවල සෞඛ්‍ය අංශ වලින් අසන්නට ලැබේ.