ආහාර වලට ලුණු වැඩියෙන් එක්කිරීම පිළිකාවට හේතු විය හැකි බව ඔබ දන්නවාද?

ඉවුම් පිහුම් කටයුතු වලදි ලුණු එකතු කිරීම සාමාන්‍ය කරුණක් වුවද වැඩිපුර ලුණු භාවිතය තුලින් පිළිකා ඇතිවිය හැකි බැවින් ලුණු භාවිතය ගැන අප දෙවරක් සිතා බැලිය යුතුය.   බොහෝ අවස්ථා වලදි කල් තබා ගන්නා ද්‍රව්‍යයක් ලෙස ලුණු භාවිතා වේ.  මීට අමතරව, ලුණු යොදා ගනිමින් විවිධ ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින්, අච්චාරු වැනි  ආහාර වර්ගද නිෂ්පාදනය කරයි.   ලුණු …

ආහාර වලට ලුණු වැඩියෙන් එක්කිරීම පිළිකාවට හේතු විය හැකි බව ඔබ දන්නවාද? Read More »