2023 දී ඔබ අත් හැරිය යුතු නරක පුරුදු මොනවාද?

වසරක අවසානයට අප පැමිණ ඇත. කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ නරක පුරුදු මෙන්ම අත් හැරිය යුතු පුරුදු අපගේ ජීවිතවලට එකතු වී ඇත. 2022 වසර අවසානයේදී 2022 වසරෙන් යහපත් දේවල් පමණක් 2023ට රැගෙන යමින් නරක පුරුදු අත් හරිමින් ගමන් කරන්නට අපි වග බලාගමු. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ආහාර නොගැනීමකොවිඩ් වසංගතය හමුවේ නිවසේ රැදී සිටි කාලය තුළදී අප ආහාර වැඩිපුර …

2023 දී ඔබ අත් හැරිය යුතු නරක පුරුදු මොනවාද? Read More »