කෘමීන්ගෙන් ඔබේ ගෙවත්ත ආරක්ෂා කර ගන්නේ කෙසේද? ඔබේ ශාක ආහාරයට ගැනීමෙන් දෝෂ වළක්වා ගැනීමට ක්‍රම කිහිපයක් සකච්ජා කරමු

  ඔබේ වගාවේ කොළ දිගින් දිගටම මැලවී යන බව හෝ ඔබේ එළවළු මත කුඩා තැලීම් හෝ සිදුරු ඇති බව ඔබ දුටුවේ නම්, ඔබ ගෙවතු වගාවට කෘමීන්ගෙන් හානි වනවා විය හැක. ඔබේ වගාව ස්වභාවිකව සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂා කර ගැනීම දුෂ්කර වුවත්, ඔබේ ප්‍රදේශයේ කෘමීන් ප්‍රමාණය සීමා කිරීමට සහ ඔබේ භෝග සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමට ඔබට ගත හැකි පියවර …

කෘමීන්ගෙන් ඔබේ ගෙවත්ත ආරක්ෂා කර ගන්නේ කෙසේද? ඔබේ ශාක ආහාරයට ගැනීමෙන් දෝෂ වළක්වා ගැනීමට ක්‍රම කිහිපයක් සකච්ජා කරමු Read More »