සිංහල අච්චාරු හදමු.

ඕනෑම උත්සවශ්‍රියෙන් පිරි නිවසක කෑම මේසය සැරසීම රස ගැන්වීම සදහා මූලිකත්වයක් ගනු ලබන තවත් ආහාරයක් වනුයේ අච්චාරුය.ඕනෑම උත්සවයකට දින කිහිපයකට පෙර සාදා සූදානම් කර පසෙකින් තබන මෙම අච්චාරුව එදිනට පදම් වී රස ගැන්වී සුවද හමන්නේ මුලු කෑම මේසයම සරු සාර කරමින් බව නොරහසකි.මෙම ලිපියෙන් සිංහල අච්චාරු නිවැරදි ක්‍රමයට සාදා ගන්නා අයුරු ඔබට දැන ගත හැකියි. …

සිංහල අච්චාරු හදමු. Read More »