ළමා සංවර්ධනයට ජාන බලපාන ආකාරය

දරුවෙකු වර්ධනය වන ආකාරය තීරණය කරන්නේ කුමක් ද? දරුවෙකු අවසානයේ කවුරු බවට පත් වීමට දායක වන සෑම බලපෑමක්ම ගණනය කළ නොහැකි වුවද, අද බොහෝ පර්යේෂකයන් සංවර්ධනය සලකන්නේ දරුවෙකුගේ ජාන උරුමය සහ පරිසරය යන දෙකෙහිම එකතුවක් ලෙස ය.මෙයට ජාන විද්‍යාව, දෙමාපියන්, අත්දැකීම්, මිතුරන්, පවුල, අධ්‍යාපනය සහ සබඳතා වැනි සාධක සලකා බැලීම ඇතුළත් වේ. මෙම සාධක ඉටු …

ළමා සංවර්ධනයට ජාන බලපාන ආකාරය Read More »