දරුවාගේ මොළයේ වර්ධනයේ තීරණාත්මක කාල පරිච්ඡේදයන් දැනගමු.

මොළයේ වර්ධනයේ තීරණාත්මක කාලපරිච්ඡේදය යනු ඉතා වැදගත් හා නිශ්චිත කාල රාමුවක් වන අතර එම කාලය තුළ මොළය විශේෂයෙන් පාරිසරික උත්තේජකවලට ප්‍රතිචාර දක්වන අතර වේගවත් වෙනස්කම් මාලාවකට භාජනය වේ. සංජානන, චිත්තවේගීය සහ සමාජ සංවර්ධනය සඳහා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අත්‍යවශ්‍ය ස්නායු සම්බන්ධතා සහ මාර්ග පිහිටුවා ඇති බැවින් මෙම වෙනස්කම් ජීවිත කාලය පුරාම බලපෑම් ඇති කරයි. මෙම …

දරුවාගේ මොළයේ වර්ධනයේ තීරණාත්මක කාල පරිච්ඡේදයන් දැනගමු. Read More »