ඔබගේ හානි වූ හිසකෙස් Dove shampoo සහ conditioner භාවිතා කර ඉක්මනින් Repair කර ගන්නේ කොහොමද?

බොහෝ අය තමාගේ හිසකෙස් වලට හානි වී ඇති බව දන්නේ නෑ. ඔබත් එයින් කෙනෙක්ද ? හිසකෙස් වලට හානිවන්නට බොහෝ දේ හේතු වෙනවා. හිසකෙස් වර්ණ ගැන්වීම,පරිසර වෙනස් වීම්, ඔබ ආලේප කරන අහිතකර ආලේපන වැනි හේතු ගණනාවක් මුල් කරගෙන බොහෝ දෙනෙක්ගේ හිසකෙස් පහසුවෙන් Damage වෙනවා. ඔබේ හිසකෙස් වියළිනම් , ඉස්හොරි තියෙනවානම්, හිසකෙස් යනවානම්, ඔබට ඝන කෙස් කලබක් …

ඔබගේ හානි වූ හිසකෙස් Dove shampoo සහ conditioner භාවිතා කර ඉක්මනින් Repair කර ගන්නේ කොහොමද? Read More »