මේ කාලය තුළදී දිරිමත් වෙන්නේ කොහොමද?

කොරෝනා කාලය තුළදී අප සියලු දෙනාටම එක සේ බලපෑම් ඇති කරනු ලැබීය. මෙම කාලය තුළ විවිධ ප්‍රශ්න රාශියකට මුහුණ දීමට අපට සිදු විය. නමුත් මෙහිදී වැදගත් වන්නේ අප එම ප්‍රශ්න හමුවේ සාර්ථකව මුහුණ දීම හෝ නොදීමයි. මේ කාලය තුළදී අපි එලෙස දිරිමත්ව නැගී සිටින්නේ කෙලෙසද යන්න අද අපි බලමු. සෑම වැටීමක්ම පන්නරයක් බව මතක තබා …

මේ කාලය තුළදී දිරිමත් වෙන්නේ කොහොමද? Read More »