මානසික හා ශාරීරික සෞඛ්‍යය අතර සම්බන්ධයක් තිබේද?

මානසික සෞඛ්‍යය සහ ශාරීරික සෞඛ්‍යය අතර සෘජු සම්බන්ධයක් ඇති බව විශේෂඥයන් විශ්වාස කරති.   විවිධ මානසික තත්ත්වයන් භෞතිකව ප්‍රකාශ වියහැකි අතර එවන් සිදුවීම් එදිනෙදා ජීවිතයට බලපෑම් කල හැකිය.   ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ට අනුව මානසික සෞඛ්‍යය නම් සම්පූර්ණ ශාරීරික, මානසික සහ සමාජීය යහපැවැත්ම තුලනය කරගැනීමේ තත්ත්වයක් මිස රෝගයක් හෝ දුර්වලතාවයක් නොවන බවය. අපගේ මනා පැවැත්ම …

මානසික හා ශාරීරික සෞඛ්‍යය අතර සම්බන්ධයක් තිබේද? Read More »