තිරසාර  අනාගතයක් සඳහා  එක් වරක් පමණක් භාවිතා කල හැකි ප්ලාස්ටික් භාවිතය අවම කරමු….

 සමාජීය සහ කාර්මික දියුණුවේ වර්ධනයත්  සමඟ පරිසර දුෂණය සීග්‍රයෙන් සිදුවෙන බැවින්  එය  කළමනාකරණය කිරීම අද විශාල අභියෝගයක් බවට පත්ව ඇත .    වර්තමාන ලෝකය  ප්ලාස්ටික් භාවිතය කෙරෙහි වැඩි වශයෙන් යොමු වීම නිසා  වරක් පමණක්  භාවිතා කල හැකි ප්ලාස්ටික් පරිසරය දුෂණය කෙරෙහි විශාල වශයෙන් බලපෑම් ඇති කරනු ලැබේ.    ලෝකයේ නිපදවන ප්ලාස්ටික් වලින් 50%කටත්  වඩා වැඩි …

තිරසාර  අනාගතයක් සඳහා  එක් වරක් පමණක් භාවිතා කල හැකි ප්ලාස්ටික් භාවිතය අවම කරමු…. Read More »