ඉගැනුම් පසුබටතා ඇති දරුවන් හදුනා ගන්නේ කෙසේද?

ඉගනුම පසුබටතා ඇති දරුවන් යනු ඔහුගේ වයසේ සිටින අනිකුත් සාමාන්‍ය  දරුවන් සමග සන්දන්දන්ය කිරීමේදී  සැහෙන තරමක අධ්‍යාපනික   දුර්වලතාවක්  දක්වන දරුවෙකි මෙම දුර්වලතාව එක් විෂයකට හෝ විෂයන් කිහිපයකට ඇති වියහැක  එසේම මෙම  දුර්වලතාව කැපී පෙනෙන අතර  එය නොවෙනස්ව පවතී මෙය මානසික අබාධයක් ලෙස වරදවා වටහා නොගත යුතු වේ සමාජ පිළිගැනීමක් ඇති  වැදගත් විෂයන පන්ති කාමරය තුල …

ඉගැනුම් පසුබටතා ඇති දරුවන් හදුනා ගන්නේ කෙසේද? Read More »