හිතේ හයියෙන් ගමක් නැගිට්ටවන්න වෙර දරන මේ කතාව අපිට ඇහෙන්නේ ගිරිතලෙන්

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *